Historia Filii w Błoniu
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Historia Filii w Błoniu
środa, 14 marca 2012 11:21

Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu

Historia Biblioteki i warunki jej funkcjonowania od roku 1975

Powstanie Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu było podyktowane potrzebami środowiska, związanymi z szeroko zakrojoną reformą szkolnictwa, a w związku z tym ogromnym zapotrzebowaniem na fachową literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii. Nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych bardzo odczuwali brak placówki, która mogłaby spełniać rolę naukowego warsztatu pracy. Najbliższa biblioteka pedagogiczna znajdowała się w Pruszkowie, oddalonym o 15 km, bez możliwości bezpośredniego dojazdu. Wszyscy odetchnęli z ulgą, kiedy zapadły konkretne decyzje w sprawie powołania samodzielnie funkcjonującej biblioteki. Na mocy Orzeczenia Organizacyjnego wydanego przez Jana Pankowskiego Inspektora Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Miasta i Gminy Błonie, opartego na piśmie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 4 lutego 1976 r. Nr 0.I-18/9/76 z dniem 1 marca 1976 roku zostaje utworzona Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu z siedzibą przy ul. Targowej.

Placówka swoim działaniem objęła nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz studentów z terenu gminy Błonie, Ożarów Mazowiecki, Leszno, Kampinos i Tułowice. Nadzór organizacyjny nad biblioteką sprawował Inspektor Oświaty i Wychowania w Błoniu, nadzór merytoryczny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie.

Mimo, iż oficjalnie biblioteka rozpoczęła swoją działalność w roku 1976, jej początki sięgają roku 1975. Właśnie wtedy w Liceum Ogólnokształcącym w Błoniu przy ul. Okrzei 3 mieściła się Filia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pruszkowie, funkcję bibliotekarza pełniła wówczas Zdzisława Kostecka, która na mocy wyżej wymienionego orzeczenia w dniu 9 października 1975 roku przekazała na rzecz nowej placówki skromny majątek oraz księgozbiór w liczbie 1572 woluminy, głównie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk politycznych. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie podarowała nowo powstałej placówce pięć regałów na książki.

W piśmie do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Błoniu z dnia 28 lutego 1976 r. czytamy, że Inspektorat Oświaty i Wychowania zwraca się z prośbą o zaplanowanie w budżecie miasta niezbędnych wydatków na prowadzenie nowo powstałej placówki. Funkcję pierwszego dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu powierzono Mariannie Pankowskiej. Jednakże z dniem 1 sierpnia 1977 r. na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania w sprawie uzupełnienia tabeli funkcji kierowniczych, zmieniono dotychczasową funkcję dyrektora na funkcję kierownika (oficjalna tytulatura to: kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie - Filia w Błoniu). Z racji pełnienia tej funkcji przysługiwał kierownikowi stały dodatek funkcyjny.

Początkowo zbiory zostały umieszczone w małym pomieszczeniu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okrzei 3, gdzie ich swobodne rozmieszczenie, a tym bardziej udostępnianie, było bardzo utrudnione. Starano się o pozyskanie samodzielnego lokalu. Skuteczną okazała się interwencja u ówczesnych organów Powiatowego Komitetu PZPR. Dnia 16 kwietnia 1976 roku na Posiedzeniu Plenum podjęto uchwałę w sprawie wykupu przez Urząd Miasta budynku przy ul. Targowej 1, z przeznaczeniem na bibliotekę i czytelnię. W ostatecznym rozrachunku przyznano bibliotece tylko jeden pokój o powierzchni 20 m2. Pomieszczenie, w którym wcześniej znajdowała się łaźnia dla pracowników pobliskiego zakładu, wymagał gruntownego remontu.

W odnowionym lokalu ustawiono regały, na nich zgromadzone do tej pory książki, które zaczęto udostępniać czytelnikom. Dary przekazane na rzecz biblioteki wpisano do nowych ksiąg inwentarzowych począwszy od nr 1. Również od podstaw rozpoczęto pracę nad katalogiem alfabetycznym i rzeczowym oraz kartoteką zagadnieniową czasopism.

Przez pewien czas, z uwagi na małą powierzchnię użytkową biblioteki, czytelnicy mogli w określonych dniach i godzinach korzystać z sali konferencyjnej Ośrodka Propagandy Partyjnej, znajdującego się w tym samym budynku. Na miejscu można było skorzystać z księgozbioru podręcznego i prenumerowanych czasopism.

Dyrektor Maria Pankowska oddana sprawie biblioteki całym sercem, zabiegała o fundusze na pierwsze zakupy. Na początek otrzymała z ZEAS sumę 50.000 zł i dwa dni na ich wydanie. Nastręczało to pewne trudności, związane z niedoborem potrzebnej literatury w księgarniach. Pieniądze jednak wydano w całości, a biblioteka powiększyła swój księgozbiór o kolejne cenne pozycje. Mimo usilnych starań, ciągle odczuwalny był niedobór fachowej literatury pedagogicznej, dlatego aby sprostać rosnącym potrzebom czytelników, konieczne było prowadzenie polityki wypożyczeń międzybibliotecznych. Pani Pankowska nawiązała współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Al. Jerozolimskich i na ul. Spasowskiego w Warszawie. Zbierała zapotrzebowania czytelników i sama po nie jeździła.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 27 marca 1976 Bibliotekę Pedagogiczną w Błoniu przekształcono w Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z ustalona nazwą : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - Filia w Błoniu. Sprawy kadrowo-finansowe pozostały w gestii Czesława Rytki, Inspektora Oświaty i Wychowania w Błoniu. Nadzór merytoryczny nad Filią sprawowała w dalszym ciągu PBW w Warszawie. Orzeczenie Organizacyjne w tej sprawie zostało podpisane 31 lipca 1977 r.

W styczniu 1980 roku biblioteka otrzymała nowy lokal w tym samym budynku o łącznej powierzchni 30 m2. Pospiesznie wykonano niezbędny remont i przeniesiono księgozbiór. Zmiana ta nie wpłynęła znacząco na ogólną poprawę sytuacji. Zwiększający się zasób książek i czasopisma w szybkim tempie zapełnił wolną przestrzeń.

Pani M. Pankowska obowiązki kierownika w jednoosobowym składzie pełniła do 30 października 1980 r. Od 1 listopada 1980 r. funkcję tę przejęła Elżbieta Gawrońska. Bibliotece systematycznie przybywało zbiorów i czytelników, warunki lokalowe stawały się coraz trudniejsze. Kierowniczka po raz kolejny wystąpiła do władz miast z prośbą o przydział nowego, zdecydowanie większego lokalu, niestety bez rezultatu.

W 1981 r. Biblioteka była nieczynna przez okres pięciu miesięcy z uwagi na zły stan zdrowia kierowniczki. Nie znaleziono osoby, która chciałaby się podjąć zastępstwa. W sprawozdaniu za ten rok jest wzmianka o trudnościach z ogrzewaniem lokalu, czytamy m.in.: "Jest bardzo zimno, od 21 listopada do chwili obecnej (czyli do 7 stycznia) lokal nie jest w ogóle ogrzewany". W grudniu 1981 roku przyznano bibliotece dodatkowe pół etatu i zatrudniono p. Marię Nowosad. Rok 1981 był to czas wyjątkowo trudnych przemian politycznych i ustrojowych naszego kraju. Nie ostudziło to jednak potrzeb czytelniczych, wręcz przeciwnie, dlatego dodatkowa osoba bardzo usprawniła pracę placówki. Maria Nowosad pracowała jednak krótko, bo tylko do końca sierpnia 1982 r.

Kolejnym pracownikiem zatrudnionym od listopada 1982 roku, tym razem na ? etatu była Jadwiga Filipek. W związku z tą zmianą wydłużono czas pracy z czytelnikami, wzbogacono warsztat informacyjny biblioteki. Wkrótce jednak mały lokal stał się przyczyną trudności w udostępnianiu księgozbioru. W sprawozdaniu rocznym z 1985 r. czytamy, " lokal biblioteki jest bardzo mały, nie ma czytelni, nie można dostawić regałów, a zakupione książki nie mieszczą się na półkach. Czasopisma leżą na oknach i podłodze". Taki stan rzeczy trwał do połowy roku 1990.

W listopadzie 1989 roku E. Gawrońska odchodzi na emeryturę, jej funkcję i obowiązki przejmuje nowa p. kierownik Danuta Siekierska. Przejmuje placówkę w nie najlepszej kondycji lokalowej i finansowej. Małe ciasne pomieszczenie, brak czytelni, a co gorsze brak perspektyw nie napawały optymizmem. Dodatkowym utrudnieniem była rezygnacja z pracy J. Filipek. Od 11 grudnia 1989 r. Biblioteka po raz kolejny pracuje w jednoosobowym składzie. Pozytywnym, odnotowanym w sprawozdaniu z tego roku wydarzeniem, było przekazanie na rzecz biblioteki maszyny do pisania, co bardzo usprawniło prace biblioteczne, m.in. wypisywanie kart katalogowych.

Z uwagi na niekorzystne warunki lokalowe były trudności z zatrudnieniem kolejnej osoby na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza. Bibliotece przyznano natomiast ćwierć etatu sprzątaczki. Od 1 stycznia 1990 roku funkcję tę powierzono Halinie Staciwie. Dopiero 1 marca 1990 przyjęto na pół etatu bibliotecznego Ewę Rytkę, której zamiłowanie do książek i pracy pedagogicznej nie odstraszyły trudne warunki.

Pod koniec czerwca 1990 r. starania o nową siedzibę zostały uwieńczone sukcesem. Biblioteka otrzymała pomieszczenia po byłym Pogotowiu Ratunkowym przy ul. Narutowicza 20. Nowa siedziba to przestronny, dwupoziomowy lokal o powierzchni 85 m2.

1

Mimo szczerych chęci natychmiastowe otwarcie lokalu i udostępnianie zbiorów nie było możliwe, ponieważ lokal wymagał gruntownego remontu. Konieczne więc było całkowite zamknięcie placówki. Dodatkowym utrudnieniem w pracach były kartony z książkami, które przeniesiono z poprzedniego miejsca, gdyż były lokal miał już nowe przeznaczenie i na zabranie rzeczy wyznaczono tylko trzy dni. W miarę postępowania robót i zakupu nowych regałów, książki sukcesywnie układano na półkach. Od tej pory robiono to w porządku numerycznym.

Duży wkład finansowy w prace remontowe i urządzenie placówki wniósł Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Błoniu. Urząd Miasta i Gminy wyasygnował środki na zakup regałów, katalogów i mebli do czytelni. Nowe pomieszczenia biblioteki starano się zagospodarować jak najbardziej funkcjonalnie. Na parterze w korytarzu biblioteki umieszczono bloki katalogowe, wygospodarowano miejsce dla kilku wieszaków na okrycia wierzchnie, obok usytuowano główny magazyn książek oraz wypożyczalnię. Na piętrze tuż przy schodach ustawiono skrzynki z kartoteką zagadnieniową. W jednym z dwóch pomieszczeń urządzono małą czytelnię dla czterech osób oraz miejsce dla bibliotekarza dyżurnego, wyodrębniono księgozbiór podręczny.

2

W pomieszczeniu obok urządzono magazyn czasopism i częściowo magazyn książek, a także miejsce do opracowywania zbiorów. Przeprowadzono gruntowną selekcję księgozbioru i usunięto zdezaktualizowane pozycje o tematyce społeczno-politycznej. Lokal ogrzewany przez cztery piece kaflowe, w których zainstalowano grzałki elektryczne, sprawiał miłe i przytulne wrażenie. Z chwilą przeniesienia, Biblioteka mogła korzystać z grzecznościowego telefonu sąsiadującej przez ścianę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kolejnym sukcesem było przyznanie bibliotece dodatkowego etatu. Od 1 września 1990 roku pracę na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza podjęła Wanda Dziewulska, mgr filologii rosyjskiej.

Wyjątkowe zaangażowanie pracowników i ich rodzin w organizację biblioteki, zamontowanie metalowych regałów i uporządkowanie księgozbioru, pozwoliło otworzyć nowy lokal i rozpocząć udostępnianie zbiorów w dniu 15 grudnia 1990 roku. Ustalono stałe godziny wypożyczania, które obowiązywały niezmiennie do roku 2000.

Biblioteka zaczęła funkcjonować zgodnie z jej przeznaczeniem. Udostępniono czytelnikom zmodernizowany katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz roczniki czasopism oraz bogatą i na bieżąco uzupełnianą kartotekę zagadnieniową.

Kadrowe i lokalowe warunki funkcjonowania biblioteki po roku 1991

Od chwili, kiedy biblioteka otrzymała nową siedzibę, można powiedzieć, że jej działalność rozpoczęła się na nowo. Większy lokal, większa liczba etatów, to większe możliwości placówki. W szybkim tempie zaczęło przybywać czytelników, wzrosła liczba wypożyczeń. W nieco wolniejszym tempie przybywało książek, ale już nikt nie miał wątpliwości, że taka placówka jest w tutejszym środowisku niezbędna.

W związku z większą powierzchnią użytkową lokalu, kierowniczka biblioteki wystąpiła o zwiększenie do pół etatu sprzątaczki oraz przydzielenia ćwierć etatu konserwatora do nadzoru technicznego i prac ciężkich. od 1 maja 1991 do 10 stycznia 1993 funkcję tę pełnił Włodzimierz Grzybowski, później przez miesiąc, p. Edward Siekierski. Od 1 lutego 1993, aż do momentu zainstalowania nowej kraty wewnątrz biblioteki, czyli do 16 października 2001r., obowiązki konserwatora pełnił p. Janusz Rybka.

W dniu 1 stycznia roku 1993 na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 18 grudnia 1992 roku w sprawie przejęcia filii bibliotek pedagogicznych z terenu woj. stołecznego warszawskiego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Warszawie, nasza filia stała się integralną częścią PBW w Warszawie i od tej pory jest od niej zależna budżetowo. Działalność biblioteki oparto na regulaminie zatwierdzonym przez ówczesnego dyrektora PBW w Warszawie - Roberta Miszczuka i Kuratora Oświaty.

W trudnych czasach, jakie nastały dla bibliotek pod koniec lat ´80, znaczenie placówki doceniły władze Miasta i Gminy Błonie. Od roku 1990 systematycznie przekazywana jest na rzecz biblioteki, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, pewna kwota pieniędzy. Przez długi okres czasu były to jedyne pieniądze jakimi dysponowała Biblioteka.

Z roku na rok sukcesywnie zwiększała się liczba czytelników. Biblioteka nie była w stanie sprostać wszystkim potrzebom, dlatego konieczne było wprowadzenie pewnych ograniczeń. W związku z finansowaniem przez UMiG zakupów nowości dla biblioteki, w regulaminie wypożyczeń znalazł się zapis, w którym czytamy:

  • prawo do korzystania z wypożyczeń mają nauczyciele i pracownicy resortu edukacji z powiatu warszawskiego-zachodniego,
  • studenci studiów dziennych i zaocznych zamieszkałych na terenie gminy Błonie,
  • osoby, które nie są nauczycielami, a są stałymi mieszkańcami gminy Błonie.

Od października 1993 roku biblioteka wprowadza opłatę za przetrzymywanie książek w wysokości 0,50 gr. za jeden tydzień. W połowie lat ' 90 decyzją dyrektora PBW w Warszawie zniesiono dzień wewnętrzny. Od tej pory wszystkie najbardziej czasochłonne prace odkładane na ten dzień, m.in. opracowywanie i klasyfikacja zbiorów oraz melioracja katalogów, musiały być wykonywane w trakcie obsługi czytelników, co było bardzo uciążliwe.

Biblioteka sukcesywnie powiększała swój księgozbiór, prenumerowała coraz więcej czasopism, które były na bieżąco bibliografowane, przybywało czytelników. Dlatego kolejnym sukcesem w usprawnieniu funkcjonowania biblioteki było przyznanie w roku 1996 dodatkowo pół etatu bibliotekarskiego. Zatrudniono wówczas Magdalenę Rak, studentkę czwartego roku pedagogiki. Od tej pory biblioteka ma trzy etaty nauczyciela-bibliotekarza. W roku 1997 przystąpiono do gruntownej i wnikliwej selekcji księgozbioru, koniecznej z uwagi na dezaktualizujące się treści oraz w celu pozyskania miejsca na nowości. Prace z przerwami trwały prawie rok, wyłączono z księgozbioru około 1000 pozycji. Część z nich przekazano do PBW w Warszawie, resztę oddano na makulaturę. Ponadto w 1997 r. Biblioteka otrzymała samodzielny telefon, co bardzo usprawniło pracę pod względem informacyjnym. W marcu 1998 r. odchodzi Magdalena Rak, na jej miejsce z dniem 1 kwietnia 1998 r. zatrudniono panią Teresę Rottbard. Przez okres dwóch miesięcy pracownikiem biblioteki była również pani Teresa Hejne.

W roku 1999 UMiG Błonie sfinansował wymianę czterech okien od strony frontowej budynku. W tym też roku, kierowniczka biblioteki pani Danuta Siekierska, wystąpiła po raz pierwszy od chwili otrzymania lokalu przy ul. Narutowicza 20 z prośbą o jego ewentualne powiększenie lub nową siedzibę, gdyż przyrost księgozbioru w coraz większym stopniu utrudniał możliwości przestrzenne placówki oraz prawidłowe jej funkcjonowanie. Tak więc problem lokalowy rozpoczął się na nowo.

3

W drugiej połowie 2000 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika biblioteki. Z dniem 11 września funkcję tę obejmuje Anna Buźniak. Pani Danuta Siekierska, pełniąca tę funkcję dotychczas, przechodzi na pół etatu nauczyciela-bibliotekarza. W związku z tą zmianą konieczne było przeprowadzenie skontrum księgozbioru, inwentaryzacji oraz kontroli dokumentów, umożliwiających przejęcie majątku biblioteki. Wszystkie te prace wykonano w dniach od 25 września do 6 października. W tym czasie biblioteka była nieczynna dla czytelników. Ponadto, zgodnie z zaleceniem dyrektora PBW w Warszawie, po raz kolejny zmieniono godziny otwarcia. Od tej pory takie same godziny obowiązywały we wszystkich bibliotekach filialnych.

Kolejny rok to kolejne zmiany personalne. Z dniem 1 października 2001 r. odchodzi z pracy sprzątaczka Halina Staciwa, jej obowiązki przejmuje pani Maria Matysiak. Od października odchodzi na emeryturę Ewa Rytka. Jej obowiązki w wymiarze pół etatu przejmuje D. Siekierska, uzyskując w ten sposób cały etat nauczyciela-bibliotekarza. W związku z tą reorganizacją nie zmniejszyła się liczba etatów, lecz liczba zatrudnionych osób z czterech do trzech. Ponadto z uwagi na zainstalowanie kraty zabezpieczającej wewnątrz biblioteki, zrezygnowano z usług konserwatora Janusza Rybki. Uzyskane w ten sposób dodatkowe ćwierć etatu otrzymała sprzątaczka.

18 października 2001 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 25 rocznicy powstania Biblioteki. Była to okazja do założenia kroniki, w której na bieżąco zamieszczane są wydarzenia z życia i działalności placówki.

4

Fundusze zebrane z tej okazji od sponsorów i przyjaciół Biblioteki, zostały przeznaczone na zakup kserografu. Dla usprawnienia wyszukiwania informacji zakupiono nowy blok katalogowy dzięki czemu znacznie rozbudowano katalog alfabetyczny i rzeczowy. Ważnym był zakup maszyny elektronicznej i nowej lady bibliotecznej.

5

W grudniu 2004 roku, po raz pierwszy od momentu przeniesienia, wykonano gruntowny remont biblioteki. Odmalowano wszystkie pomieszczenia, ponadto wymieniono okna i drzwi wejściowe.

W marcu 2006 roku w ramach projektu EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) Biblioteka otrzymała 4 komputery. Po ich zainstalowaniu uruchomiono ICIM - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego czytelnicy mogą korzystać nieodpłatnie.

6

Również w 2006 r. odchodzi na zasłużoną emeryturę p. Danuta Siekierska, była kierowniczka Biblioteki, która od podstaw tworzyła siedzibę przy ul. Narutowicza 20. Na wolny wakat zostaje przyjęta Agnieszka Kanabus. Kolejne zmiany personalne to rok 2007, na emeryturę odchodzi p. Wanda Dziewulska, jej obowiązki przejmuje p. Izabela Michalczyk.

Od 2008 r. Biblioteka posiada komputerową bazę zbiorów bibliotecznych (katalog on-line), którą można przeszukiwać, zamawiać wybrane pozycje, a także raz prolongować pożyczone książki. W związku z tym zostaje zmieniony Regulamin udostępniania zbiorów, który mówi o automatycznym naliczaniu kar w wysokości 30 gr. za każdą książkę, każdego dnia. Również centralne opracowanie czasopism pozwala na szybkie i sprawne wyszukiwanie potrzebnych artykułów poprzez katalog.

W roku 2008 ruszyła w Błoniu budowa nowoczesnego budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury, w którym Biblioteka Pedagogiczna ma mieć swoją nowa siedzibę.

12

Prace budowlane postępowały bardzo szybko. Tak wyglądało wnętrze biblioteki 15 kwietnia 2010 r. W tym dniu została podpisana umowa o współpracy i współfinansowaniu pomiędzy przedstawicielami gminy Błonie, którą reprezentował burmistrz Zenon Reszka, a przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

DSCI1096 DSCI1097

10 września 2010 r. dokonano oficjalnego otwarcia Centrum Kultury. Otrzymaliśmy dla potrzeb biblioteki obiecany lokal o powierzchni 220 m 2. Zaczęliśmy planować aranżację wnętrz. W budżecie przewidziano na ten cel 100.000 zł. Niestety, kiedy upomnieliśmy się o obiecane fundusze, okazało się, że ze względu na kryzys, zostały nam cofnięte. Kiedy zaczęliśmy interweniować, wstrzymano nam również zgodę na przeprowadzkę, a to było równoznaczne z likwidacją placówki. Gdyby nie interwencja burmistrza Zenona Reszki i Marka Książka oraz moja determinacja, najprawdopodobniej zamknięto by bibliotekę, jak kilka wcześniejszych filii. Na szczęście tak się nie stało. Na przełomie grudnia 2010 i początku stycznia 2011 r. przenieśliśmy cenny księgozbiór z ul. Narutowicza 20,

DSCI1642 DSCI1645 DSCI1668 

do nowej, pięknej siedziby w Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1 B na II piętrze.

DSCI1689 DSCI1683 DSCI1706 DSCI1655

Miesiąc wystarczył aby zagospodarować i urządzić nowe pomieszczenia. Zorganizowaliśmy przestronną wypożyczalnię z nowoczesną ladą biblioteczną i wygodną kanapą dla oczekujących osób oraz

DSCI1764 SAM_0555

funkcjonalną i przestronną czytelnię z wolnym dostępem do czasopism oraz pracownię komputerową z czterema stanowiskami.

DSCI1757 DSC_0544

2 lutego 2011 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Kultury. Przybyło wielu znakomitych gości, było uroczyste przecięcie wstęgi oraz toast szampanem.

DSC_8033 DSC_8034 DSC_8159 DSC_8170

Wszyscy z zachwytem oglądali wnętrza nowej siedziby. Uroczystość ta zbiegła się z jubileuszem 35 lecia istnienia i działalności błońskiej filii.

„Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu”
                                        B. Franklin

Ani się spostrzegliśmy, jak minął rok działalności Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu, Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, w nowej pięknej siedzibie. Z tej okazji 29 lutego zorganizowaliśmy w Centrum Kultury uroczystość. Nie chcąc, aby to była impreza typowa, odwołaliśmy się do epoki PRL-u. Przy ogromnej pomocy Kasi Wójcik, nauczycielki z Zespołu Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza, przygotowaliśmy wystawę „Gadżety PRL-u. Podróż sentymentalna”.

DSC_0751 IMG_6085 IMG_6107 IMG_6115

W tym też stylu młodzież zaprezentowała część artystyczną. Razem z wystawą otwarto dwie ekspozycje linorytów Zbigniewa Jóźwika.
Kierowniczka biblioteki Anna Buźniak wróciła wspomnieniami do wydarzeń sprzed roku. Przypomniała trudności, jakie towarzyszyły przeniesieniu biblioteki do nowej siedziby, wstrzymanie dotacji na wyposażenie, a w końcu o braku zgody na przeprowadzkę, czyli w konsekwencji likwidację placówki. Było ciężko, ale udało się, Biblioteka jest i funkcjonuje, ku zadowoleniu pracowników i czytelników. Uroczystość była dobrą okazją, aby raz jeszcze podziękować tym, dzięki którym jesteśmy, a naszymi dobrymi duchami byli wówczas burmistrz Zenon Reszka i wiceburmistrz Marek Książek, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz oraz dyrekcja PBW w Warszawie – Beata Zych i Jadwiga Doda.
W nastój epoki PRL-u wprowadził krótki film dokumentalny przypominający koszmar tamtych czasów: kartki na żywność, puste półki, ogólny brak wszystkiego. W części artystyczna młodzież z ZS, pod czujnym okiem Małgorzaty Śliwińskiej i Luizy Wadeckiej, przygotowała piosenki i niezapomniany skecz Z tyłu sklepu.

DSC_1596 DSC_1629

Całości dopełnił przygotowany przez Kasię Wójcik fantastyczny pokaz mody. Dobór strojów i dbałość o detale wzbudziły podziw i uśmiech, lecz nikt nie żałował, że mamy już tę epokę za sobą.

DSC_1605 DSC_1607 DSC_1610

Do tamtych lat nawiązał też w wykładzie dr Tomasz Terlikowski, wspominając swoje dzieciństwo, które zahaczyło o stan wojenny, polityczne prześladowania i represje.

DSC_1665 DSC_4474_m

Burmistrz Zenon Reszka i przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fuglewicz złożyli gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, były również podziękowania dla kunsztu artystycznego młodzieży i jej opiekunek.

DSC_1635

A następnie, już w lokalu Biblioteki – toast oraz tort urodzinowy z jedną świeczką zdmuchniętą przez wszystkich pracowników, w asyście burmistrza Zenona Reszki i dyrektor Beaty Zych.

DSC_4470_m DSC_1568

Smaczny poczęstunek przygotowany przez restaurację Honoratka z ul. Miodowej w Warszawie – z dużą starannością zadbano o PRL-owskie menu.

DSC_0629 DSC_0695

Oprócz wymienionych na spotkanie przybyło wielu dostojnych gości: liczna grupa bibliotekarzy – zawsze niezawodnych koleżanek i kolegów z bibliotek pedagogicznych, szkolnych i publicznych oraz byli pracownicy, przyjaciele i sympatycy Biblioteki, a także wicestarosta Paweł Białecki, przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Wójcik, ks. prałat Tadeusz Jaworski, Leszek Tokarczyk z Ożarowa Maz., dyr. Dariusz Sitarski, naczelnik oświaty Włodzimierz Leduchowski, dyrektorzy szkół: Magdalena Rak, Mirosława Domańska, Andrzej Trzciński i Marek Parafiniuk, prezes UTW Helena Szymańska i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Roman Nowoszewski.

DSC_1568 DSC_1585 DSC_1565

Każdy mógł do woli oglądać eksponowane „skarby” minionej epoki Nie było końca westchnieniom, uśmiechom, wspominkom. Udało się zgromadzić meble pokojowe i kuchenne, sprzęty domowego użytku, bibeloty, prasę, książki, literaturę drugiego obiegu, monety, ordery i mnóstwo innych eksponatów.

Czterdzieści lat minęło…
Jubileusz 40-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Błoniu

Tyle lat liczy sobie Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu, Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. W wiosennej scenerii 30 marca 2016 r. w Centrum Kultury, odbył się piękny jubileusz na którym gościliśmy Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Mirosława Krusiewicza Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Jana Żychlińskiego i jego zastępcę Pawła Białeckiego. Burmistrzów gmin min.: Zenona Reszkę i Marka Książka z Błonia, Pawła Kanclerza z Ożarowa Maz., zastępcę wójta gminy Leszno Grzegorza Banaszkiewicza, w imieniu wójta Izabelina była p. Małgorzata Konopka, dyrektor Biblioteki Publicznej. Był również Dariusz Sitarski dyrektor Centrum Kultury. Zaproszenie przyjęli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli całego powiatu warszawskiego zachodniego. Byli bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, szkolnych i publicznych, również dyrektor biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie Beata Zych.

1 2

Uroczystość rozpoczęła się filmem o Błoniu, o historii miasta, zabytkach, inicjatywach ostatnich lat, które trudno byłoby zliczyć. Zmieniły one oblicze miasta i gminy nie do poznania, więc mamy się czym pochwalić. Następnie była prezentacja multimedialna opowiadająca historię naszej biblioteki, 40 lat działalności w ciągu 20 minut. Nasza uwaga skupiona była na działalności poza statutowej, czyli konkursach czytelniczych, spotkaniach autorskich, konferencjach, warsztatach, lekcjach bibliotecznych itp. Następnie kierownik biblioteki powitała przybyłych na uroczystość gości i wyraziła wdzięczność za tak liczne przybycie. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Marszałka Adama Struzika, który wraz z Dyrektorem Departament Edukacji Publicznej i Sportu Mirosławem Krusiewiczem uhonorował Bibliotekę Pedagogiczną w Błoniu Pamiątkowym Medalem PRO MASOVIA „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” . To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie.

3 4 5

Pracownicy biblioteki otrzymali z rąk Marszałka pamiątkowe dyplomy.

6 7 8

Dużo ciepłych słów o naszej działalności usłyszeliśmy od Starosty Powiatu Jana Żychlińskiego i Burmistrza Błonia Zenona Reszki. Dyrektor Beata Zych wyraziła podziękowanie dla władz samorządowych za bardzo dobrą i owocną współpracę.

9 10 11

Panie emerytki: Wiesława Pokora, Danuta Siekierska, Wanda Dziewulska i Halina Staciwa, obecne na uroczystości, otrzymały od burmistrza specjalnie na tę okazję przygotowane pamiątkowe medale i kwiaty oraz gratulacje od Marszałka.

12 13 14

Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej i kierowniczki pięciu naszych filii otrzymały podziękowanie za lata współpracy i drobne upominki wręczone przez Pana Marszałka i Burmistrza Błonia. Pamiętałyśmy również o dwóch koleżankach z byłych już filii w Otwocku i Wołominie.

15 16 18 19 20

Po części oficjalnej był piękny koncert Zespołu Big Band z Błonia, który funkcjonuje od ponad roku, a mógłby się mierzyć z najlepszymi. To wszystko zasługa Jacka Potoła, twórcy zespołu.

21 22 23 24

Po koncercie były życzenia, prezenty i mnóstwo pięknych kwiatów.

25A 25B 27 28

Kolejny punkt, to pyszny poczęstunek już w Bibliotece, przygotowany przez Firmę DREMARK, oddział SANCAFFE w Błoniu, za który serdecznie dziękujemy i towarzysząca uroczystości wystawa „Bajki naszego dzieciństwa” – książki wydane w latach 50-90 XX wieku.

29 30 31 32 33 34

Więcej informacji o uroczystości w krótkiej relacji filmowej, nagranej przez TV Mazowsze, za którą bardzo dziękujemy, link do relacji https://www.youtube.com/watch?v=FH4ivY13jAA oraz na stronie Biblioteki www.pbw.waw.pl w zakładce filia Błonie – wydarzenia. W artykule wykorzystano zdjęcia Marka Zdrzylowskiego, Macina Łady i Jadwigi Stelmaszczyk, za których zrobienie bardzo dziękujemy.

Działalność kulturalno-oświatowa i instrukcyjno-metodyczna Biblioteki

  • W ramach zadań poszerzającej zakres działalności Biblioteki, został powołany Zespół Samokształceniowy nauczycieli-bibliotekarzy z powiatu warszawskiego-zachodniego, dla potrzeb którego organizowane są każdego roku różne formy doskonalenia zawodowego, m.in.: konferencje, warsztaty metodyczne i pokazowe lekcje koleżeńskie. Tematy takich spotkań dobierane są zgodnie z analizą potrzeb na dany rok szkolny. Często są one zależne, od wydarzeń i zmian zachodzących w oświacie. Ze względu na brak miejsca w czytelni Biblioteki, miejscem spotkań są biblioteki szkolne różnych placówek oświatowych. Wmuszona przez trudne warunki konieczność, przyniosła bardzo pozytywny efekt. Te wędrówki biblioteczne, to świetny sposób na poznanie innych bibliotek i zapoznanie się z ich działalnością.
  • Od kilku lat prowadzony jest cykl spotkań autorskich pod nazwą "Jesienne spotkania z książką", które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród bibliotekarzy, ale także wśród młodzieży licealnej, która chętnie korzysta z zaproszeń.
8
  • Inne ciekawe formy działalności kulturalno-oświatowej to m.in. wystawa fotografii Państwa Teresy i Roberta Twardo zorganizowana w Gimnazjum nr 2 w Błoniu pt. "Z wędrówek po Mazowszu", tematem której były okoliczne dworki, te odrestaurowane, będące perłą Mazowsza, ale również te zapomniane i popadające w ruinę. Wystawa była ciekawym tematem zajęć dla młodzieży z błońskich szkół.
  • Kolejne ciekawe wydarzenie kulturalne to warsztaty dla bibliotekarzy, a następnie zajęcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w zabytkowym ratuszu w Błoniu. Spotkania te miały na celu zapoznanie słuchaczy z historią średniowiecznego inkunabułu autorstwa kaznodziei-Mikołaja z Błonia. Ten cenny zabytek piśmiennictwa stał się własnością Urzędu Miasta i Gminy Błonie dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej i prezesa p. Romana Nowoszewskiego, który nam o tym opowiedział. Największe emocje wzbudził widok XV-wiecznej księgi.
9
  • Ważną formą działalności, mającej na celu integrację środowiska uczniowskiego szkół różnych gmin są konkursy. Organizowany już po raz dziewiąty Międzygminny Konkurs Czytelniczy"Wydajemy Własną Książkę" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz konkurs "Pięknego czytania" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Ich celem jest propagowanie czytelnictwa poprzez doskonalenie sztuki pięknego czytania, a także rozbudzanie talentów literackich i plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
  • Biblioteka od kilku lat bierze udział w akcji Cała Polska czyta Dzieciom, organizując m.in. bajkowe spotkania dla przedszkolaków.
10
  • Ponadto organizowane są wycieczki edukacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy. Oodwiedziliśmy: Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, gdzie obejrzeliśmy zabytki drukarstwa oraz maszyny z XIX wieku. Muzeum Literatury gdzie odbyły się warsztaty na temat poezji Zbigniewa Herberta. Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie dowiedzieliśmy się ciekawych faktów historycznych, na temat wydarzeń wojennych tego okresu.
11

Poprawiony: piątek, 22 kwietnia 2016 11:50